Περιβαλλοντική Πολιτική

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 4. » 
 5. Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα δημόσια έργα στο οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης με χρήση μεθόδων οργάνωσης και εφαρμογής των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της μελέτης, της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου.

Το έργο καλύπτεται από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τους Ν. 1650/86 και Ν. 3010/02 για την “Προστασία του Περιβάλλοντος”, οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.:

 • Στοχεύει στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της οδού με παράλληλη προσπάθεια ελαχιστοποίησης και ει δυνατόν πρόληψης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Εισάγει μια νέα αντίληψη και μια νέα στρατηγική στην κατασκευή των οδών και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, επενδύοντας ποσοστό πάνω από το 7% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
 • Φροντίζει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τόσο του κυρίως έργου όσο και των συνοδών του έργων.
 • Στοχεύει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής της «επίδοσης» βάσει της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, τα διεθνή πρότυπα καθώς και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Φροντίζει ιδιαίτερα για την εθνική ταυτότητα του δρόμου, παράλληλα με τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια.

H Εγνατία Οδός πέρα από την λειτουργία της συνιστά ένα οδοιπορικό:

 • Στην Ελληνική φύση και στο τοπίο
 • Στην Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό
 • Στους Ελληνικούς φυσικούς πόρους και στο γεωπεριβάλλον

χάρτης καφέ αρκούδα
Κατά την διάρκεια της κατασκευής ορισμένα τμήματα της χάραξης της οδού βελτιώθηκαν ή αντιμετωπίστηκαν από την αρχή λόγω της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, η περιοχή ενδιαίτησης της καφέ αρκούδας στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, το πέρασμα του ποταμού Νέστου, οι πηγές και ο αρχαίος ναός της Λευκόπετρας στην περιοχή του Ν. Ημαθίας, κλπ.
Για να διαβάσετε την Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κάντε κλικ εδώ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κατά μήκος του έργου είναι εξαιρετικά ποικίλο, τόσο στις ορεινές περιοχές της Πίνδου και της Δυτικής Μακεδονίας όσο και στις πεδινές περιοχές, της Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Εγνατία Οδός διατρέχει ορεινά και πεδινά τοπία της Ελλάδας, έξοχης ομορφιάς και οικολογικής σημασίας. Έχει χαραχθεί σχεδόν παράλληλα με την Ιστορική Αρχαία Εγνατία οδό και κατά μήκος της, σε ζώνη πλάτους 1000 μέτρων, έχουν εντοπιστεί 270 περίπου χώροι ιστορικής σημασίας. Στην άμεση γειτονία της, συναντώνται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι και υψίστης σημασίας φυσικοί πόροι της χώρας (μεταλλεία χρυσού, κοιτάσματα διαφόρων μετάλλων, υγρότοποι, υπόγεια και επιφανειακά νερά, εδάφη μεγάλης παραγωγικής ικανότητας κ.τ.λ.).

Η διέλευση της Εγνατίας οδού από την Πίνδο και άλλους ορεινούς όγκους της Ελλάδας, αποκαλύπτει μία ποικιλία από εξαιρετικά ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς, κοιλάδες και φαράγγια.

Κατά μήκος του άξονα εντοπίζονται:

 • 17 περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ”Φύση 2000”
 • 4 Υγρότοποι προστατευόμενοι από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar
 • 70 περιοχές προστασίας άγριας ζωής (πρώην καταφύγια θηραμάτων)
 • 270 χώροι και μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος
 • Τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας (Έβρος, Νέστος, Στρυμόνας, Γαλλικός, Αξιός, Αλιάκμονας, Βενέτικος, Μετσοβίτικος, ‘Αραχθος, κλπ.)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών (ΜΠΕ, ΠΠΕ Τεχνικών Εκθέσεων) για τα κυρίως έργα και δραστηριότητες καθώς και τα συνοδά έργα και δραστηριότητες (π.χ. Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις κλπ.).
 • Σύνταξη Μελετών Αποκατάστασης Τοπίου
 • Βελτίωση συμβατικών τευχών μελέτης και κατασκευής του έργου
 • Οδηγός Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ)
 • Οδηγός Διαχείρισης Δαπανών Ανασκαφικού Έργου για τους όρους χρηματοδότησης αρχαιολογικών ανασκαφών
 • Μελέτη για την καταγραφή των αρχαιολογικών χώρων κατά μήκος της χάραξης
 • Λειτουργικές διαδικασίες για θέματα περιβάλλοντος
 • Σχέδια και Προγράμματα Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Όρων
 • Τυποποίηση μηνιαίου και ετήσιου απολογισμού των εργολαβιών κατασκευής και λειτουργίας για θέματα περιβάλλοντος.
 • Παρουσίαση με έγχρωμους χάρτες των κύριων απαιτήσεων προστασίας περιβάλλοντος στα πλαίσια κατασκευής των νέων τμημάτων.
 • Προγράμματα παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχορρύπανσης και ρύπανσης των υδάτων, κατά τη λειτουργία της Οδού.
 • Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τον έλεγχο εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Δημιουργία Οικομουσείων κατά μήκος της χάραξης (Πιλοτική εφαρμογή στα Γρεβενά).
 • “Έξυπνες στάσεις” με προβολή της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς κατά μήκος του άξονα
 • Μελέτες αισθητικής διαμόρφωσης στομίων σηράγγων
 • Έρευνα εναλλακτικών οικολογικών τρόπων προστασίας από επιφανειακή διάβρωση και αποκατάστασης δύσκολων και βραχωδών πρανών
 • Πειραματική κατασκευή βραχότοιχου στην παράκαμψη Καβάλας
 • Εφαρμογή bioengineering στην περιοχή της Κομοτηνής
 • Πιλοτική διευθέτηση κοίτης στην Ήπειρο με σαρζανέτια. από την ντόπια πέτρα
 • Μελέτη και κατασκευή ηχοπετασμάτων
 • Κατασκευή πιλοτικής μονάδας ελέγχου ρύπανσης στο τμήμα «Κουλούρα- Κλειδί»
 • Περιορισμός ενεργειακής κατανάλωσης
 • Διαχείριση Αποριμμάτων
Click to listen highlighted text!