Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να καθοριστεί το πλαίσιο και οι βασικές αρχές που εφαρμόζει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») για τη νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους.

2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, όπως καθορίζονται από τους καταστατικούς της σκοπούς και την εφαρμοστέα νομοθεσία.

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.1 Γενικά

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει την παρούσα Πολιτική στο οικείο ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων και στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. (ΕΕ) 2016/679/ΕΚ (εφεξής «Κανονισμός» ή/και «ΓΚΠΔ»), καθώς και του Ν. 4624/2019.

Με την παρούσα δήλωση η Εταιρεία επιθυμεί:

 • να ενημερώσει με διαφάνεια τους συναλλασσόμενους με αυτήν με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται τα αναγκαία για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • να προσδιορίσει τις κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγονται, τις πηγές των δεδομένων (όταν τα δεδομένα δεν χορηγούνται απευθείας από το ίδιο το πρόσωπο), τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων
 • να ενημερώσει για τη δυνατότητά των υποκειμένων να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, την ευχέρειά των προσώπων να καταγγείλουν κάθε τυχόν παραβίαση των σχετιζομένων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την τήρηση των σχετικών Πολιτικών προστασίας και εγγυήσεων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία.

3.2 Ποιοι είμαστε

Η Εταιρεία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» με έδρα το 6ο χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, τηλέφωνο: 231 047 0200, email : eoae@egnatia.gr, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, έχει ως καταστατικό σκοπό την μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση της Εγνατίας οδού που αρχίζει από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, διέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και φθάνει μέχρι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, στους Κήπους Έβρου, καθώς και του οδικού δικτύου το οποίο εξυπηρετεί ή συνδέεται με την Εγνατία οδό.

Η παρούσα δήλωση τίθεται για σκοπούς πλήρους και διαφανούς ενημέρωσης για τη χρήση των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία κατά την ανάπτυξη της ανωτέρω δραστηριότητάς της, περιλαμβανομένης της παρουσίας της σε ιστοτόπους, πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων.

3.3 Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Επωνυμία : «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία», διακριτικός τίτλος «Εγνατία Οδός Α.Ε»

Έδρα: 6ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης -Θέρμης, Τ.Κ 57001, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 231 047 0200, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eoae@egnatia.gr

3.4 Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα  Στυλ. Βεζακίδου

Διεύθυνση: 6ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης -Θέρμης, Τ.Κ 57001, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία επικοινωνίας : τηλέφωνο : 231 047 0200, email : dpo@egnatia.gr

3.5 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

Ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τα Προσωπικά Δεδομένα που η ίδια συλλέγει αφορούν τους κάτωθι :

 • εργαζομένους (καθώς και υποψήφιους εργαζομένους ή σπουδαστές κατά τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης), ήτοι προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην μεταξύ μας συμβατική σχέση απασχόλησης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης. Ανάμεσα σε αυτά και σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις συλλέγονται επίσης δεδομένα υγείας των εργαζομένων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές τους άδειες και άλλους νόμιμους σκοπούς προς συμμόρφωση με την εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία,
 • τρίτoυς προμηθευτές και συνεργάτες, ήτοι προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην μεταξύ μας συμβατική σχέση ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 • χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας (όπως είναι οι οδηγοί, χρήστες του αυτοκινητόδρομου, συνδρομητές του Egnatiapass) ήτοι προσωπικά δεδομένα όταν επικοινωνείτε με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία (εγγράφως, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά), όταν συναλλάσσεστε με αυτή, αλληλεπιδράτε μαζί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, youtube, LinkedIn), καθώς και προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την συμμόρφωση της Εταιρίας με τις έννομες υποχρεώσεις της, την εκπλήρωση των καθηκόντων προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να είναι τα παρακάτω:
  • Το ονοματεπώνυμο και στοιχεία ταυτότητας (ΑΔΤ, άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα)
  • Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, email, τηλέφωνο)
  • Φορολογικά και οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα, ΙΒΑΝ τράπεζας)
  • Στοιχεία οχημάτων (όπως ο αριθμός κυκλοφορίας, η κατηγορία οχήματος)
  • Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα εικόνας και βιντεοληπτικό υλικό από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) σε περίπτωση συμβάντος ή κατά τη διέλευσή σας από τον αυτοκινητόδρομο και από τους Σταθμούς Διοδίων και τις λοιπές συνοδές υποδομές αυτών
  • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιατρικές πληροφορίες όπου απαιτείται (τραυματισμός σε τροχαίο ατύχημα), σε περίπτωση απαλλαγών ή εκπτώσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων (ΑμΕΑ κ.ά.)
  • Δεδομένα ήχου κατά την ηχογράφηση των τηλεφωνικών κλήσεων στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 1077, τα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας και σε άλλη περίπτωση μετά από προηγούμενη ενημέρωσή σας με ηχογραφημένο μήνυμα
  • Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συλλέγονται στοιχεία διελεύσεων συνδρομητών του Egnatiapass για σκοπούς τιμολόγησης και επίλυσης τυχόν αμφισβητήσεων ως προς τις χρεώσεις, όπως και σε περίπτωση μη καταβολής των τελών διοδίων κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιβολή προστίμων.

3.6 Cookies

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας συλλέγονται απλά δεδομένα κατόπιν της συγκατάθεσής σας σχετιζόμενα με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα και την εγκατάσταση cookies και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό σύνδεσμο Cookies του ιστότοπου μας.

3.7 Αποποίηση Ευθύνης για Ιστοτόπους Τρίτων

Στον ιστότοπο, ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστοτόπους τρίτων (links, hyperlinks). Η Εταιρεία δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστοτόπους τρίτων και δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς, ως προς τους οποίους ισχύουν οι αντίστοιχοι Όροι Χρήσης.

3.8 Πώς συλλέγονται τα προσωπικά μου δεδομένα

Μπορεί να συγκεντρώσουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς ή από τρίτες πηγές και πιο συγκεκριμένα :

 • Προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην Εταιρεία μας απευθείας από τα υποκείμενα, όπως είναι τα στοιχεία που παρέχουν οι εργαζόμενοι και υποψήφιοι εργαζόμενοι, τρίτοι προμηθευτές και συνεργάτες καθώς και χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατική ή άλλης έννομης σχέσης.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τους χρήστες της υπηρεσίας  Egnatiapass, όταν υποβάλλουν εγγράφως ή διαδικτυακά αίτηση για την υπογραφή της σχετικής συνδρομητικής σύμβασης και την έκδοση του Egnatiapass, καθώς και για τις σχετικές χρεώσεις και τιμολογήσεις των αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Ακόμη, στις περιπτώσεις όπου εγγράφεστε και συνδέεστε στο λογαριασμό MyEgnatiaPass
 • Ενδέχεται να συλλέγονται ηλεκτρονικά στοιχεία διελεύσεών σας από τις ειδικά καθορισμένες λωρίδες διοδίων από τις εταιρείες που είναι ενταγμένες στο ενιαίο Σύστημα Διαλειτουργικότητας των αυτοκινητοδρόμων (Greek Interoperable Tolling Systems), όταν πραγματοποιείτε διελεύσεις ως συνδρομητής μας. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν συλλέγει δεδομένα συνδρομητών άλλων αυτοκινητόδρομων.
 • Κατά τη διέλευσή σας στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, καθώς επίσης και την παραμονή σας στους Σταθμούς και τις λωρίδες Διοδίων ενδέχεται να συλλέγονται δεδομένα εικόνας και βιντεοληπτικό υλικό, όπως στοιχεία του οχήματός σας, μέσω της νόμιμης λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) για την παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ροής, την αντιμετώπιση συμβάντων, την προστασία προσώπων και εγκαταστάσεων, την εφαρμογή της διαδικασίας είσπραξης τελών σε περίπτωση διέλευσης χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους διοδίων (παραβατικές διελεύσεις οχημάτων), τη γενικότερη εποπτεία του περιβάλλοντος χώρου των Σταθμών Διοδίων και των Σημείων Εξυπηρέτησης Συνδρομητών.
 • Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά την έννομη διαδικασία της διερεύνησης των ατυχημάτων και της αποκατάστασης των ζημιών δυνάμει σχετικής ασφαλιστικής κάλυψης.
 • Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα όταν επικοινωνείτε αυτοβούλως με οποιοδήποτε τρόπο με την Εγνατία Οδό καλώντας στο τηλεφωνικό της κέντρο ή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας», καθώς και όταν υποβάλλετε κάθε είδους αιτήματα με οποιοδήποτε τρόπο
 • Ομοίως, γίνεται καταγραφή φωνητικών κλήσεων όταν καλείτε τον αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 1077 και τα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας
 • Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τις διαθέσιμες online υπηρεσίες και εφαρμογές της Εγνατία Οδός ΑΕ, όπως της εφαρμογής VPMS για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Διέλευσης Υπέρβαρων/Υπερμεγεθών Οχημάτων & Μ.Ε. και την παραλαβή των σχετικών Αδειών, ή την εφαρμογή Αναφορά Βλαβών από τους οδηγούς
 • Κατόπιν της συγκατάθεσής σας η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται το email που δηλώνετε στη σχετική online φόρμα εγγραφής για να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες με τη λήψη newsletter, καθώς και σε έρευνες ικανοποίησης για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς εσάς, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή στο σχετικό σύνδεσμο “unsubscribe”

Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενετικά βιομετρικά δεδομένα κ.λπ., τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων και λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των δεδομένων.

3.9 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα

Τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για ρητούς σκοπούς οι οποίοι απορρέουν από την καταστατική λειτουργία της Εταιρείας, το εφαρμοστέον νομοθετικό, ή και συμβατικό πλαίσιο. Ειδικότερα η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς :

 • Καταγραφή μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) βιντεοληπτικού υλικού κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, σε σήραγγες, ως προς την οποία ενημερώνεστε πριν εισέλθετε στο χώρο που βιντεοσκοπείται μέσω της κατάλληλης σήμανσης με προειδοποιητικές πινακίδες. Επίσης, στους σταθμούς διοδίων της Εταιρείας λειτουργούν κάμερες καταγραφής εικόνας CCTV, οι οποίες καταγράφουν απολύτως απαραίτητα δεδομένα, ήτοι τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την διέλευσή τους από τους σταθμούς και τις λωρίδες διοδίων, με σκοπό την καταγραφή παραβάσεων (παραβατικές διελεύσεις οχημάτων), τη ρύθμιση/διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων (σε κανονική λειτουργία και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και τροχαίων ατυχημάτων), την προστασία προσώπων (χρηστών της οδού, προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης της οδού κτλ.) και· την προστασία αγαθών και εγκαταστάσεων (υποδομής της οδού κτλ.). ως προς τις οποίες ενημερώνεστε πριν εισέλθετε στο χώρο που βιντεοσκοπείται μέσω της κατάλληλης σήμανσης με προειδοποιητικές πινακίδες.
 • Tήρηση Αρχείου Συμβάντων και δεδομένων εικόνας και βιντεοληπτικού υλικού
 • Καταγραφή Φωνητικών Κλήσεων προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 1077 και τη διαχείριση οδικής βοήθειας χρηστών της Εγνατίας Οδού.
 • Γνωστοποίηση οδικού ατυχήματος σε ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης
 • Τήρηση αρχείου δικαστικών υποθέσεων
 • Σκοποί εμπορικής επικοινωνίας, προώθησης των υπηρεσιών, διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών, αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και εντύπων κατόπιν συγκατάθεσής σας
 • Ικανοποίηση αιτημάτων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας συμπεριλαμβανομένης και της επικοινωνίας μέσω των σελίδων που διατηρούμε σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, youtube, LinkedIn)
 • Χρεώσεις, τιμολογήσεις υπηρεσιών των συνδρομητών του Egnatiapass
 • Εκπλήρωση φορολογικών, λογιστικών, κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Καταγραφή διελεύσεων που απαλλάσσονται της καταβολής διοδίων
 • Καταγραφή Ειδικών Διελεύσεων (ΑμΕΑ) και ατόμων που δικαιούνται εκπτώσεων από την καταβολή των τελών διοδίων
 • Διαχείριση εταιρικής αλληλογραφίας (έντυπης και ηλεκτρονικής)
 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας του δικτυακού της τόπου egnatia.eu

3.10 Ποια είναι η νόμιμη βάση της επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με σύννομο τρόπο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις και σε αρμονία με τις Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 6 του Κανονισμού. Συγκεκριμένα νομική βάση των επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων αποτελεί κατά περίπτωση:

α) η κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και των συνδρομητών του Egnatiapass, των προμηθευτών και συνεργατών της, καθώς και η λήψη αναγκαίων μέτρων πριν την κατάρτιση συμβάσεων

β) η υποχρέωση συμμόρφωσης της Εταιρείας προς έννομες υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο (όπως φορολογική νομοθεσία), την συμμόρφωση με εντάλματα, διατάξεις αρμοδίων Αρχών και αποφάσεων Δικαστηρίων (Ελληνική Αστυνομία, Εισαγγελικές Αρχές, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ κ.ά.)

γ) η εξυπηρέτηση εννόμου συμφέροντος, όπως εν προκειμένω η προστασία αγαθών υποδομών και δημόσιας περιουσίας, για λόγους νομικής προστασίας της Εταιρείας, προώθησης των υπηρεσιών της, η εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών,  στατιστικοί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή έχουμε διενεργήσει την απαιτούμενη στάθμιση μεταξύ των συμφερόντων μας και των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα προς το σκοπό της εξισορρόπησή τους

δ)  η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία ήτοι εν προκειμένω η καταγραφή παραβάσεων (παραβατικές διελεύσεις οχημάτων) στους Σταθμούς Διοδίων, η διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού, λαμβανομένης υπ’ όψιν της φύσης της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ως επιχείρησης κοινής ωφελείας που λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (αρ. 11 Ν. 2229/1994),

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου» (Άρθρο 6, παρ. 1δ του ΓΚΠΔ), ήτοι εν προκειμένω για την προστασία προσώπων και αγαθών

στ) η πρότερη, ρητή, ειδική και ενημερωμένη συγκατάθεση σε ορισμένες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση βασίζεται σε συγκατάθεση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει, ευχερώς και ανά πάσα στιγμή χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφαση ανάκλησής του.

3.11 Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Προφίλ

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε  χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τη δημιουργία προφίλ.

3.12 Διαβίβαση Στοιχείων σε τρίτους

Η Εταιρεία κατά κανόνα δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σε τρίτους, πλην των κατωτέρω αναγκαίων περιπτώσεων. Ειδικότερα αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι :

 • Αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Ο.Τ.Α. κ.ο.κ.), προς συμμόρφωση με τις αντίστοιχες έννομες υποχρεώσεις της.
 • Οι αστυνομικές, εισαγγελικές, δικαστικές, τελωνειακές, φορολογικές και άλλες αρμόδιες Αρχές που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους
 • Συνδεδεμένες εταιρείες παραχώρησης οδικών υποδομών στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας διοδίων (σύμφωνα με το ΠΔ 177/2007).
 • Επιλεγμένες με κατάλληλα κριτήρια συνεργαζόμενες εταιρείες που λειτουργούν ως εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Εγνατίας Οδού Α.Ε, οι οποίες δεσμεύονται με υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και παρέχουν εχέγγυα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως τράπεζες, ελεγκτικές, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής, ανακύκλωσης, μηχανογράφησης, εταιρείες ταχυμεταφορών, έρευνας ικανοποίησης συνδρομητών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.ά.

3.13 Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕ) και εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

3.14 Πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε έγγραφη ή/και ηλεκτρονική μορφή για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και για τους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί τα δεδομένα ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού τα δεδομένα διαγράφονται με ασφάλεια από τα αρχεία της Εταιρείας, εκτός εάν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης. Ειδικότερα:

 • Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται να εκπληρωθούν συμβατικές υποχρεώσεις (όπως μεταξύ αυτής και των συνδρομητών των υπηρεσιών της, προμηθευτών, συνεργατών)
 • Δεδομένα εικόνας και βιντεοληπτικό υλικό προερχόμενα από σύστημα κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούν στους σταθμούς διοδίων, διατηρούνται έως δεκαπέντε (15) ημέρες, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας. Σε περίπτωση συμβάντος σε βάρος προσώπου ή αγαθών, τα δεδομένα που αφορούν το συγκεκριμένο συμβάν διατηρούνται σε χωριστά αρχεία έως 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση συμβάντος που αφορά τρίτο, τα δεδομένα τηρούνται έως 3 μήνες. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να τηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το συμβάν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
 • Ο χρόνος τήρησης του αρχείου της τηλεφωνικής καταγραφής είναι έως δεκαπέντε (15) ημέρες και αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις προς και από τις υπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 1077 και στην επικοινωνία με τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
 • Τα αρχεία Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στο σχετικό σύνδεσμο Cookies.
 • Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας», στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας
 • Προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία όπως φορολογική, λογιστική, απορρήτου επικοινωνιών και τις αντίστοιχες προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους
 • Σε περίπτωση παράβασης ή ανεξόφλητης οφειλής ή αδυναμίας πληρωμής των τελών διοδίων, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την αποπληρωμή του προστίμου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σε περίπτωση αμφισβήτησης χρεώσεων ή έγερσης άλλων αξιώσεων ή μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 • Τα δεδομένα μέσω των λογαριασμών της Εταιρείας στα social media, όπως facebook, youtubeκαι LinkedIn, διατηρούνται για όσο χρόνο παραμένετε συνδεδεμένοι με οποιονδήποτε τρόπο με τους λογαριασμούς αυτούς και σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που περιλαμβάνονται στην πολιτική προστασίας των δεδομένων των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις/απαιτήσεις αστικής φύσης, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου της παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Κανονισμού και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί Κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. Έτσι, η Εταιρεία δύναται να διατηρεί ανωνυμοποιημένα τα δεδομένα, χωρίς να προκύπτει η δυνατότητα ταυτοποίησης των υποκειμένων των δεδομένων για ιστορικούς, ερευνητικούς σκοπούς.

3.15 Ποια είναι τα δικαιώματά μου

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕ) και εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, όπως των προϋποθέσεων άσκησης που προβλέπει ο Κανονισμός, είναι:

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση – Πολιτική Προστασίας και σάς προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων.
 • Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι ελλιπή ή εσφαλμένα.
 • Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα, που έχετε παράσχει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους ή την νομιμότητα της επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό να προβάλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για άμεση εμπορική προώθηση (π.χ. λήψη ενημερωτικών email).
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα στοιχεία που παρατίθενται στην ενότητα 4.17 παρακάτω.

3.16 Πως μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου

Για οποιαδήποτε ερώτηση, ή οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, ή επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα σχετιζόμενα με τα προσωπικά του/της δεδομένα δικαιώματα, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, κα Δέσποινα Στυλ. Βεζακίδου, 6ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης -Θέρμης, Τ.Κ 57001, Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο 231 047 0200 και στο email dpo@egnatia.gr .

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή, όπως λ.χ. όταν η ικανοποίηση του δικαιώματος αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση ή προσκρούει σε συμβατική νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας, για λόγους ταυτοποίησης, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε νόμιμα σε αίτημά σας.

3.17 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας. Εάν παρ’ όλα αυτά θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO) για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς την Εταιρεία τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, δύναστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628.

3.18 Ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία διαθέτει σύνολο Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας και Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Πολιτικές αυτές αναθεωρούνται προκειμένου να ανταποκρίνονται σε νομοθετικές αλλαγές ή στην εξέλιξη της τεχνολογίας με σκοπό την πληρέστερη ασφάλεια. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση. Τα μέτρα αποσκοπούν στον έλεγχο πρόσβασης, στην τεχνική ασφάλεια των πληροφοριών.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε αρμοδίους και κατάλληλα εκπαιδευμένους εργαζομένους και συνεργάτες μας, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της δραστηριότητας της Εταιρείας μας, υπόκειται δε σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, όταν ανατίθεται και εκτελείται επεξεργασία από τρίτους.

3.19 Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Εγνατία Οδό Α.Ε.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στη διεύθυνση της έδρας της, οδός: 6ο χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, ή στο τηλέφωνο: 231 047 0200, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eoae@egnatia.gr ή να υποβάλετε αίτημα μέσω της φόρμας Επικοινωνίας [Εγνατία Οδός Α.Ε. | Επικοινωνήστε μαζί μας (egnatia.eu)] στον επίσημο ιστότοπό μας.

3.20 Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρεί εφόσον χρειάζεται να προσαρμοσθεί σε νομοθετικές αλλαγές ή σε οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και στις αλλαγές σε υπηρεσίες και εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται με ταυτόχρονη αναθεώρηση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος αυτής της δήλωσης – Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ορισμούς του ΓΚΠΔ:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «Προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων και της ΑΠΔΠΧ.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Εποπτική Αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΓΚΠΔ. Αρμόδια εποπτική Αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως πιο πάνω.

Επίσης ως «Νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία και ορίζει ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων με αριθ.(ΕΕ) 679/2026, χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ» ή «Κανονισμός»), η νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών κ.ο.κ.

Click to listen highlighted text!