1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την «...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια Υπηρεσιών για την έκδοση ειδικών ενημερωτικών εντύπων του Παρατηρητηρίου»

12/2/2014

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο του θέματος, προϋπολογισμού 18.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 360 ευρώ. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στην πράξη “Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (άξονας προτεραιότητας ΙΓ “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αξόνων Προτεραιότητας”).

Τη σχετική Διακήρυξη θα την βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2310470298, fax: 2310470297, αρμόδια υπάλληλος Νικολέττα Τσιρώνη, Τμηματάρχης Συμβάσεων Μελετών/ Υπηρεσιών, 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.Click to listen highlighted text!