1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Εκπόνηση μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών ...

«Εκπόνηση μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Σήμανσης – Ασφάλισης στο υποτμήμα “Ξινό Νερό – Αμμοχώρι” του τμήματος 50.2 “Πτολεμαΐδα – Φλώρινα” του Κάθετου ‘Aξονα 50 “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” – Κωδ. αναφοράς 5569», A/A Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 68166,1

Κωδ. αναφοράς: 5569

Προθεσμία Υποβολής έως: 15/02/2018

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 07/02/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/12/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

 

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Σήμανσης – Ασφάλισης στο υποτμήμα “Ξινό Νερό – Αμμοχώρι” του τμήματος 50.2 “Πτολεμαΐδα – Φλώρινα” του Κάθετου ‘Aξονα 50 “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” – Κωδ. αναφοράς 5569»

Διόρθωση εντύπου οικονομικής προσφοράς (ΕΣΗΔΗΣ) και μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών / αποσφράγισης του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Σήμανσης – Ασφάλισης στο υποτμήμα “Ξινό Νερό – Αμμοχώρι” του τμήματος 50.2 “Πτολεμαΐδα – Φλώρινα” του Κάθετου ‘Aξονα 50 “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” – Κωδ. αναφοράς 5569»

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Σήμανσης – Ασφάλισης στο υποτμήμα “Ξινό Νερό – Αμμοχώρι” του τμήματος 50.2 “Πτολεμαΐδα – Φλώρινα” του Κάθετου ‘Aξονα 50 “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” – Κωδ. αναφοράς 5569»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝClick to listen highlighted text!