Διαδικασίες Χρηματοδότησης και Δανειοδοτήσεων

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  6. » 
  7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
  8. » 
  9. Διαδικασίες Χρηματοδότησης και Δανειοδο...

Ως έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. καθώς και από δάνεια μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΕΤΕπ, EBRD κ.α.) η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» απέκτησε μεγάλη εμπειρία στις σχέσεις της με τους υπόψη οργανισμούς και υπηρεσίες. Έτσι σήμερα τα εξειδικευμένα της στελέχη μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να βοηθήσουν, κυρίως κρατικούς φορείς ή οποιαδήποτε άλλη αναθέτουσα αρχή, στα εξής:

  • Παροχή υποστήριξης σε θέματα εξασφάλισης χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, κλπ.) ή από λοιπά χρηματοδοτικά μέσα:
    • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την συμπλήρωση Αιτήσεων συγχρηματοδότησης.
    • Παροχή τεχνικής βοήθειας για σύνταξη μελετών κόστους – οφέλους και χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
  • Παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα παρακολούθησης και ενημέρωσης των χρηματοδοτικών φορέων για τα έργα που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση.
    • Παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με διαχειριστικά πακέτα παρακολούθησης πληρωμών.
    • Παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικά με την παρακολούθηση της φυσικής υλοποίησης των έργων σε τριμηνία ή εξαμηνιαία βάση.
  • Παροχή βοήθειας για διερεύνηση πηγών δανειοδότησης μεγάλων έργων (πχ. από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)
    • Προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης για δανειοδότηση έργου.
    • Παρακολούθηση της καταβολής των τμηματικών δόσεων των δανείων.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τις κοινοτικές διατάξεις και κανονισμούς λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων
    • Βασικοί Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων.
    • Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχων.
Click to listen highlighted text!