Γεωτεχνικές Μελέτες και Μελέτες Σηράγγων

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Γεωτεχνικές Μελέτες και Μελέτες Σηράγγω...

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου της Εγνατίας Οδού οι Μηχανικοί του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων & Σηράγγων αντιμετώπισαν πλήθος γεωτεχνικών προβλημάτων κατά μήκος της χάραξης, τόσο του Κυρίως όσο και των Κάθετων Αξόνων και εκτέλεσαν μεγάλα γεωτεχνικά προγράμματα ερευνών με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, στατικές πενετρομετρήσεις, πρεσσιομετρήσεις, γεωφυσικά κ.ά.

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και τα εξειδικευμένα στελέχη της λοιπόν είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπόνησης και ελέγχου γεωτεχνικών μελετών που αφορούν:

 • στην ευστάθεια πρανών ορυγμάτων, σε βραχώδεις ή εδαφικούς σχηματισμούς, με λύσεις οι οποίες προσδιορίζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ή διαστασιολογούν μεθόδους υποστήριξης με αγκυρώσεις (απλές ή προεντεταμένες), εδαφοηλώσεις ή κατασκευές τεχνικών έργων αντιστήριξης.
 • σε υψηλά επιχώματα, συμβατικά ή οπλισμένα με γεωσυνθετικά, δημιουργώντας κανονιστικό πλαίσιο μελετών οπλισμένων επιχωμάτωνσε επιχώματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθιζήσεων σε περιοχές με δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης
 • στην αποκατάσταση – σταθεροποίηση κατολισθήσεων με τεχνικά έργα αντιστήριξης (π.χ. πασσαλότοιχοι), με αποστραγγιστικά μέτρα αποφόρτισης, καθώς και με τροποποίηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών των ολισθημένων περιοχών.
 • Εξειδικευμένες θεμελιώσεις γεφυρών, όπως πασσαλοθεμελιώσεις, φρέατα, μικροπασσάλους κλπ.

Στο γεωτεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και η εκπόνηση και έλεγχος μελετών σηράγγων, με δυνατότητα εφαρμογής όλων των σύγχρονων μεθόδων διάνοιξης και υποστήριξης εκσκαφών (για μεγάλου μήκους σήραγγες), καθώς και μελετών εισόδων – εξόδων αυτών.

Click to listen highlighted text!