Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας Γεφυρών

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας Γεφυ...

Το Τμήμα Συντήρησης της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκπόνηση κάθε είδους ελέγχου των τεχνικών που βρίσκονται σε λειτουργία, όπως ήδη κάνει για τις εκατοντάδες γεφυρών, σηράγγων και γεωτεχνικών έργων της Εγνατίας Οδού. Πιο συγκεκριμένα:

 • Οπτική επιθεώρηση γεφυρών, οχετών, σηράγγων και γεωτεχνικών τεχνικών, σύμφωνα με ένα λεπτομερές εγχειρίδιο επιθεώρησης, για τον εντοπισμό βαθμιαίας υποβάθμισης, ρηγματώσεων ή άλλων δομικών ή λειτουργικών προβλημάτων.
 • Καταστροφικές και μη-καταστροφικές δοκιμές με χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον πειραματικό καθορισμό των μηχανικών και ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων των ήδη υφιστάμενων τεχνικών από σκυρόδεμα, όπως π.χ. της θλιπτικής αντοχής, της ελαστικότητας, της αντίστασης, του ενδεχόμενου εμφάνισης διάβρωσης του χάλυβα. Οι δοκιμές αυτές είναι οι εξής:
  • Μέτρηση αναπήδησης σε τεχνικά από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα
  • Κρουσίμετρο αναπήδησης Schmidt
  • Δοκιμή υπερήχων
  • Έλεγχος οξείδωσης χάλυβα
  • Μέτρηση ειδικής αντίστασης
  • Σάρωση για τη μέτρηση της επικάλυψης του οπλισμού από σκυρόδεμα
  • Γεώτρηση με απόληψη πυρήνα σκυροδέματος:
   • Δοκιμή ενανθράκωσης
   • Δοκιμή περιεκτικότητας σε χλωρίδια
   • Εργαστηριακή δοκιμή αντοχής & μέτρου ελαστικότητας
   • Χημική & πετρογραφική εργαστηριακή ανάλυση
 • Ενόργανη δομική παρακολούθηση για τη μέτρηση της στατικής απόκρισης: Επιτάχυνση, ταχύτητα, μετακίνηση, παραμόρφωση

Οι μέθοδοι και ο αντίστοιχος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση είναι:

 • Παρακολούθηση ταλαντώσεων από περιβαλλοντικές ή σεισμικές διεγέρσεις με τη χρήση επιταχυνσιόμετρων ή μετρητών ταχύτητας
 • Παρακολούθηση παραμόρφωσης – τάσεων – μετακινήσεων – θερμοκρασίας με τη χρήση αισθητήρων οπτικών ινών FBG (Fiber Bragg Grating)
 • Ανεμόμετρα για την παρακολούθηση του ανέμου.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων γίνεται με τη χρήση λογισμικών πακέτων που έχουν αναπτυχθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό:

 • Ιδιομορφική Ανάλυση (καθορισμός συχνοτήτων, απόσβεσης, λόγοι, ιδιομορφές)
 • Επικαιροποίηση προσομοιώσεων (συνεχής βελτίωση προσομοίωσης των γεφυρών, εντοπισμός ζημιών)
 • Αντοχή σε φορτία με βάση τις μετρήσεις των μετακινήσεων και των παραμορφώσεων
 • Ανάλυση κόπωσης:
  • Καταγραφή και κωδικοποίηση των στοιχείων και των ευρημάτων με χρήση ειδικά ανεπτυγμένης βάσης δεδομένων
  • Εκτίμηση της λειτουργικής και δομικής κατάστασης των τεχνικών υπό επιθεώρηση
  • Προγραμματισμός συντήρησης για την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης, ενίσχυσης, αντικατάστασης τεχνικών σε οδικά δίκτυα
Click to listen highlighted text!