Μνημόνιο Συνεργασίας

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου

Οι Κυβερνήσεις των κρατών- μέρη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) εφεξής αποκαλούμενες ως Μέρη,

επιθυμώντας την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών- μέρη του ΟΣΕΠ, για την προώθηση των διεθνών οδικών μεταφορών αγαθών και επιβατών, θεωρούμενων ως πρωταρχικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη,

πιστεύοντας ότι ο συντονισμένος σχεδιασμός οδικών κατασκευών και αποκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για τη σύναψη και την επέκταση των δεσμών μεταξύ της ΕΕ, των Ασιατικών και των χωρών του Ευξείνου Πόντου, που κλήθηκαν να συμμορφωθούν με τις μελλοντικές διεθνείς κυκλοφοριακές απαιτήσεις,

δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η λύση των κοινών προβλημάτων της συντονισμένης ανάπτυξης των οδικών έργων υποδομής απαιτεί νέες καινοτόμες προσεγγίσεις, μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας,

θεωρώντας ότι η ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου Ευξείνου Πόντου, εφεξής αποκαλούμενου ως ΟΔΕΠ, θα προωθήσει επίσης τη συνεργασία στην ανάπτυξη των πολυτροπικών υποδομών μεταφοράς,

επιθυμώντας τη διασύνδεση με το Διευρωπαϊκό, Πανευρωπαϊκό και Ευρασιατικό Δίκτυο Μεταφορών,

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Κοινή Διακήρυξη των Υπουργών Μεταφορών του ΟΣΕΠ των καρτών-μέρη, σχετικά με τη σύνδεση του Δικτύου Μεταφορών του Ευξείνου Πόντου με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, στα πλαίσια των Ευρασιατικών Συνδέσμων Μεταφορών που υπογράφηκε στις 28 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη,

προσδοκώντας ο ΟΣΕΠ να συσταθεί σε συνεργασία με την ΕΕ, με στόχο την ενσωμάτωσή του στο Δίκτυο για την Επέκταση του μείζονα Διευρωπαϊκού Οδικού άξονα στις γειτονικές χώρες και περιοχές,

έχοντας υπ’ όψιν ότι η οικονομική συνεργασία θα πρέπει να έχει γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα των Μερών,

έχοντας γνώση ότι η κατασκευή του ΟΔΕΠ αποτελεί μείζονα πρόκληση για τον ΟΣΕΠ, οι φορείς του οποίου καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά επιδεικνύοντας αλληλεπίδραση για την επιτυχία του,

έχοντας συνείδηση του γεγονότος ότι η ανάπτυξη υποδομών αποτελεί μακροχρόνια διαδικασία,

συμφωνούμε ως προς το ακόλουθο Μνημόνιο Κατανόησης, σαν βήμα προς τον κοινό σκοπό της κατασκευής του Οδικού Δακτυλίου Ευξείνου Πόντου:

‘Aρθρο 1. Σκοποί του Μνημονίου Κατανόησης

1. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών που εμπλέκονται στη δημιουργία του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου (ΟΔΕΠ), μία διεθνή οδική αρτηρία περιμετρικά του Ευξείνου Πόντου, τηρώντας με τις συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ και τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα. Η εν λόγω συνεργασία θα εστιαστεί πρωταρχικά στον προσδιορισμό των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αρχών και ενεργειών, σε οργανωτικό, νομοθετικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και των μέσων για την πραγματοποίηση και παρακολούθησή τους.

2. Η δημιουργία του ΟΔΕΠ θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του Διαδρόμου-Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου, ενός δικτύου πολυτροπικής μεταφοράς και θα πρέπει να περιλαμβάνει συντήρηση, επανακατασκευή, αποκατάσταση, αναβάθμιση και νέα κατασκευή της κύριας και βοηθητικής οδικής υποδομής.

3. Η παροχή βοήθειας για τη μελέτη, κατασκευή, τεχνική συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση στο έδαφος των Μερών, στο πλαίσιο της γενικότερης Ευρωπαϊκής υποδομής του τομέα των μεταφορών, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την κατασκευή των ελλειπόντων συνδέσμων στο υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής του Ευξείνου Πόντου.

4. Ο προσδιορισμός των προαπαιτήσεων και προϋποθέσεων για την αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων και της τεχνογνωσίας που παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

5. Η περαιτέρω διάδοση εμπειριών όσον αφορά στη γνώση, εμπορία, τεχνογνωσία που έχει μέχρι τώρα συσσωρευτεί στα κράτη μέλη της ΕΕ.

‘Aρθρο 2. Κύρια χαρακτηριστικά του ΟΔΕΠ

1. Ο ΟΔΕΠ είναι μια οδός υψηλής κυκλοφοριακής ικανότητας. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΟΔΕΠ, η οποία δημιουργήθηκε με το ¶ρθρο 3 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, μπορεί να εξετάσει λεπτομερώς την ίδια τη βασική αρτηρία του ΟΔΕΠ, τις βοηθητικές συνδέσεις της, καθώς και τα τεχνικά της πρότυπα, με βάση τις συστάσεις και τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τους διεθνείς οργανισμούς και την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες (AGR).

2. Ο ΟΔΕΠ θα παρέχει υπηρεσίες επαρκούς ποιότητας για την εξυπηρέτηση των σημερινών κυκλοφοριακών αναγκών με ασφάλεια, ταχύτητα και άνεση, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προς όφελος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα εμπλεκόμενα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι τμήματα του ΟΔΕΠ είναι επίσης τμήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, συμφωνούν να εργαστούν για τη μελλοντική προώθηση του ΟΔΕΠ στις αρμόδιες διεθνείς αρχές, προκειμένου να ενταχθεί στο Δίκτυο Επέκτασης του κύριου Διευρωπαϊκού άξονα μεταφορών στις γειτονικές χώρες και περιοχές.

3. Το μήκος του ΟΔΕΠ είναι περίπου 7000 km. Η κύρια οδός και οι συνδέσεις της μπορεί να εξυπηρετούν τις ακόλουθες πόλεις: Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Σαμσούντα (Τουρκία), Τραπεζούντα (Τουρκία), Μπατούμι (Γεωργία), Πότι (Γεωργία), Ερεβάν (Αρμενία), Μπακού (Αζερμπαϊτζάν), Νοβοροσίσκ (Ρωσία), Ρόστο στον Ντον (Ρωσία), Ταγκανρόγκ (Ρωσία), Μαριουπόλ (Ουκρανία), Μελιτοπόλ (Ουκρανία), Οδησσός (Ουκρανία), Τσισνάου (Μολδαβία), Βουκουρέστι (Ρουμανία), Κονστάντσα (Ρουμανία), Χάσκοβο (Βουλγαρία), Σόφια (Βουλγαρία), Νις (Σερβία), Βελιγράδι (Σερβία), Τίρανα (Αλβανία), Αδριανούπολη (Τουρκία), Κομοτηνή (Ελλάδα), Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα), Κωνσταντινούπολη (Τουρκία).

4. Η Επιτροπή Καθοδήγησης του ΟΔΕΠ θα επεξεργαστεί λεπτομερώς την κύρια οδό και τις συνδέσεις της σε μεταγενέστερο στάδιο.

‘Aρθρο 3. Οργανωτικά Μέτρα για την Υλοποίηση του ΟΔΕΠ

1. Για την εκτέλεση του Έργου κατασκευής του ΟΔΕΠ, τα Μέρη συμφωνούν ως προς τη δημιουργία μίας Συντονιστικής Επιτροπής του ΟΔΕΠ, η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αμέσως πριν ή μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Μεταφορών της ΟΣΕΠ. Η Συντονιστική Επιτροπή διαμορφώνει την αναπτυξιακή πολιτική του ΟΔΕΠ και αποφασίζει για όλα τα σχετικά μέτρα που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

2. Καθένα από τα Μέρη και η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία (PERMIS) του ΟΣΕΠ θα εκπροσωπούνται στην Συντονιστική Επιτροπή του ΟΔΕΠ και θα διορίζουν έναν εκπρόσωπο μαζί με τον αντικαταστάτη του. Οι εν λόγω εκπρόσωποι μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας Μεταφορών του ΟΣΕΠ. Τα Μέρη συμφωνούν να καλέσουν την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου να συμμετάσχει πλήρως στην Συντονιστική Επιτροπή του ΟΔΕΠ. Όλα τα Μέρη θα πρέπει να ειδοποιούνται για τις σχετικές συναντήσεις μέσω της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του ΟΣΕΠ. Η Επιτροπή Καθοδήγησης του ΟΔΕΠ θα αποφασίζει ομόφωνα, βάσει των κανονισμών διαδικασίας, τους οποίους θα εγκρίνει. Γλώσσα εργασίας της Επιτροπής ορίζεται η αγγλική. Τα Μέρη θα αναλαμβάνουν την προεδρία της Επιτροπής εκ περιτροπής, για μία διάρκεια δύο ετών και σύμφωνα με τη σειρά που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Μνημονίου Κατανόησης. Η προεδρία θα ασκείται από καθένα από τα μέλη του ΟΣΕΠ σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η Αντι-προεδρία θα ασκείται από το κράτος μέλος του ΟΣΕΠ, το οποίο έχει σειρά να αναλάβει την επόμενη Προεδρία.

3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα μπορούν να καλούνται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, αντιπρόσωποι των παρατηρητών του ΟΣΕΠ, φορείς σχετικοί με τον ΟΣΕΠ, εταίροι του ΟΣΕΠ στο πλαίσιο τομεακού διαλόγου, λοιποί διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί.

4. Τα Μέρη συμφωνούν επίσης να ιδρύσουν μια Κοινή Μόνιμη Τεχνική Γραμματεία για την υποστήριξη των εργασιών της Συντονιστικής Επιτροπής και την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών, βάσει των οδηγιών της Συντονιστικής Επιτροπής, για την υλοποίηση της κατασκευής της οδού. Πιο συγκεκριμένα, η Κοινή Μόνιμη Τεχνική Γραμματεία θα υποβάλλει προτάσεις, θα αξιολογεί μελέτες και θα συνεργάζεται με την Συντονιστική Επιτροπή για τον καθορισμό των οικονομικών πόρων.

5. Σε κάθε μία από τις χώρες των επιμέρους Μερών διορίζεται από την Κυβέρνηση ένας Εθνικός Συντονιστής του ΟΔΕΠ για την αντίστοιχη χώρα. Ο Συντονιστής αυτός είναι αρμόδιος για τον συντονισμό οποιασδήποτε δραστηριότητας διεξάγεται στη συγκεκριμένη χώρα και αφορά στον ΟΔΕΠ. Ο Συντονιστής μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον εκπρόσωπο ή τον αντικαταστάτη του στην Συντονιστική Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

6. Η χρηματοδότηση διοικητικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων θα γίνεται από Ταμείο Ειδικών Σκοπών του Έργου Κατασκευής του ΟΔΕΠ, το οποίο δημιουργήθηκε με ξεχωριστή διεθνή συμφωνία μεταξύ των μερών, η οποία προσδιόρισε τους σκοπούς, τις υποχρεώσεις, τα μέσα και τις διαδικασίες διαχείρισης του Ταμείου.

‘Aρθρο 4. Χρηματοδότηση του ΟΔΕΠ

Η Κοινή Μόνιμη Τεχνική Γραμματεία θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ τα λειτουργικά της έξοδα θα καλύπτονται από την Ελληνική Δημοκρατία. Η χρηματοδότηση της κατασκευής και επανακατασκευής του ΟΔΕΠ θα καλύπτεται από εθνικά κονδύλια και προϋπολογισμούς, καθώς και από διάφορα κονδύλια που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Χρηματοδότηση θα μπορεί επίσης να προέρχεται από Ευρωπαϊκά κονδύλια και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και άλλες τράπεζες και Ταμεία.

‘Aρθρο 5. Διαδικασία Τροποποίησης του Μνημονίου Κατανόησης

1. Τροποποιήσεις επί του Μνημονίου Κατανόησης μπορούν να γίνουν σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν: α) Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα Μέρη, ενώ η πρόταση τροποποίησης εξετάζεται από την Ομάδα Εργασίας Μεταφορών του ΟΣΕΠ. β) Σε περίπτωση που εγκριθεί η τροποποίηση από πλειοψηφία των 2/3 αυτών που παρίστανται και συμμετέχουν στην ψηφοφορία και εφόσον η πλειοψηφία αυτή περιλαμβάνει αυτή των 2/3 των Μερών που εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στην ψηφοφορία, ο Γενικός Γραμματέας της ΜΔΓ (PERMIS) του ΟΣΕΠ παραδίδει τις τροποποιήσεις σε όλα τα Μέρη για έγκριση. γ) Εφόσον η πλειοψηφία των 2/3 των Μερών εγκρίνει την τροποποίηση η ΜΔΓ (PERMIS) του ΟΣΕΠ ειδοποιεί όλα τα Μέρη σχετικά με αυτή και η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει ύστερα από την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης. Η τροποποίηση θα ισχύει έναντι όλων των Μερών.

2. Κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του 1/3 των Μερών, ο Γενικός Γραμματέας της ΜΔΓ (PERMIS) του ΟΣΕΠ θα συγκαλεί συνεδρίαση, στην οποία θα προσκαλούνται όλα τα κράτη μέλη του. Η διαδικασία που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (1) του παρόντος θα εφαρμόζεται σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση υποβάλλεται προς εξέταση από την εν λόγω συνεδρίαση.

‘Aρθρο 6. Γνωστοποίηση Διεύθυνσης της Έδρας Διοίκησης

Καθένα από τα Μέρη, κατά τη στιγμή της υπογραφής, επικύρωσης, υιοθέτησης ή έγκρισης του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης ή της προσχώρησής του σε αυτό οφείλει να ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΕΠ σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση της έδρας της διοίκησής του, στην οποία θα παραδίδονται οι προτάσεις τροποποίησης, σύμφωνα με το ¶ρθρο 5 του παρόντος Μνημονίου.

‘Aρθρο 7. Έναρξη ισχύος του Μνημονίου Κατανόησης

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία υπογράφεται από οκτώ μέρη και κατόπιν ειδοποιείται η ΜΔΓ (PERMIS) του ΟΣΕΠ, ως προς την ολοκλήρωση των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό νομικών διαδικασιών.

‘Aρθρο 8. Διάρκεια

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα παραμείνει σε ισχύ για αρχική περίοδο δέκα ετών, η οποία στη συνέχεια θα επεκτείνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε ετών, εκτός εάν λήξει ύστερα από ειδοποίηση των 2/3 των Μερών. Οι σχετικές ενστάσεις θα πρέπει να κατατεθούν όχι αργότερα από ένα έτος πριν από τη λήξη της δεκαετούς περιόδου.

‘Aρθρο 9. Καταγγελία και λήξη του Μνημονίου Κατανόησης

1. Το πρωτότυπο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο έχει συνταχθεί σε ένα αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα, θα φυλάσσεται από τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία (PERMIS), η οποία θα επιδώσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε καθένα από τα Μέρη και θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν από τον ρόλο της ως θεματοφύλακας.

2. Οι κυβερνήσεις των κρατών – μέλη του ΟΣΕΠ, τα οποία δεν έχουν υπογράψει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορούν να γίνουν μέλη σε αυτή μόνο μετά την έναρξη ισχύος του.

3. Οι κυβερνήσεις των κρατών που έχουν υπογράψει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης αφού αυτό έχει τεθεί σε ισχύ, μπορούν να γίνουν μέλη σε αυτή από την τριακοστή ημέρα μετά από την αποστολή ειδοποίησης προς τον θεματοφύλακα ότι όλες οι διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο που εφαρμόζονταν πριν από την έναρξη ισχύος των διεθνών συμφωνιών έχουν ολοκληρωθεί.

4. Καθένα από τα Μέρη μπορεί να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο υποβάλλοντας ειδοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΕΠ.

5. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης καθίσταται άκυρο, εάν ο αριθμός των Μερών που το έχουν υπογράψει είναι μικρότερος από τέσσερα για οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα συναπτών μηνών.

Click to listen highlighted text!