1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Προμήθειες
  6. » 
  7. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή ή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για την προσαρμογή και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της “Εγνατία Οδός ΑΕ” χρήσης 2015 (01/01/2015 -31/12/2015), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 18183 κωδικός αναφοράς 5476

Κωδ. αναφοράς: 5476

Προθεσμία Υποβολής έως: 11/12/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/11/2015Click to listen highlighted text!