Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

Για την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» το κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου είναι η ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, καθώς και η γρήγορη ανταπόκριση στα επί τόπου προβλήματα.

Η Διαχείριση του Έργου βασίζεται σε ένα σύνολο συστημάτων επιμέτρησης και καταγραφής της προόδου, καθώς και σε μία στρατηγική λεπτομερούς ανάλυσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση του έργου.

Η εταιρία προωθεί την εφαρμογή ενός συστήματος υψηλού επιπέδου Λειτουργικής Διαχείρισης Έργου και Κατασκευής, που υποστηρίζεται από ακριβείς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

 • Διαχείριση του έργου για την αποτελεσματική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην παρακολούθηση της σύμβασης, στη διαχείριση των διαφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων και στη διαχείριση της έγκρισης του εργοδότη (άδειες, αδειοδοτήσεις, μεταφορά αγωγών κοινής ωφελείας, απαλλοτριώσεις κλπ).
 • Διαχείριση Μελετών/Κατασκευασιμότητα, δεδομένου ότι η έκθεση κατασκευασιμότητας της μελέτης πρέπει να γίνεται έχοντας κατανοήσει πλήρως τη μελέτη και τις μεθόδους κατασκευής.
 • Οικονομική διαχείριση, ώστε να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των προβλέψεων και των έμμεσων δαπανών (Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.) του έργου.
 • Ανάλυση Κινδύνου, δεδομένου ότι κάθε έργο κατασκευής εμπεριέχει κίνδυνο. Ο κίνδυνος μπορεί να μεταφερθεί, να περιοριστεί ή να ληφθεί υπόψη, αλλά όχι να αγνοηθεί.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση, καθώς πολλά ευαίσθητα περιβαλλοντικά θέματα σχετίζονται με την κατασκευή οδών.
 • Διαχείριση Υγιεινής & Ασφάλειας: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα αποτελεσματικό σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας για την προώθηση των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας κατά τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 • Διαχείριση Ποιότητας: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» υιοθέτησε Πολιτική Ποιότητας (Παράρτημα IV) προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα κατά την κατασκευή των έργων και για να αντιμετωπιστεί το έργο ως σύνολο.
 • Επαφές με θεσμικές Αρχές.
 • Κατάρτιση & Καινοτομίες.
Click to listen highlighted text!