Περιβαλλοντικές Μελέτες

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»:

 1. Έχει ρόλο τεχνικού εμπειρογνώμονα στην προετοιμασία της στρατηγικής του έργου σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.
 2. Συντονίζει και παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ομόλογη κρατική περιβαλλοντική ομάδα.
 3. Συμμετέχει στην κατάρτιση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία για θέματα περιβάλλοντος.
 4. Συντονίζει δραστηριότητες και ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη στη διαδικασία κατάρτισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.
 5. Συντάσσει αναφορές και καταρτίζει στρατηγικές σχετικά με την διαδικασία έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.
 6. Καταρτίζει τις διαδικασίες για την εφαρμογή των τεχνικών διαχείρισης περιβάλλοντος στην περιοχή εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ελέγχου μόλυνσης.
 7. Παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης, υπηρεσιών συμβούλου και επίβλεψης σε προσωπικό που απασχολείται σε αντίστοιχους κρατικούς οργανισμούς και σε άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 8. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και πληροφόρηση σε προσωπικό που απασχολείται σε αντίστοιχους κρατικούς οργανισμούς για τη βέλτιστη πρακτική κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των δράσεων εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα αντίστοιχα σχέδια δράσης και άλλες σχετικές ενέργειες.
 9. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στον τομέα Περιβάλλοντος, όπως Υπουργεία και ΜΚΟ (Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί), προκειμένου να διασφαλιστεί μία συντονισμένη προσέγγιση, συντονισμένες δράσεις και διάχυση των πληροφοριών.

Προσόντα και Εμπειρία

 • Συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία κατάρτισης περιβαλλοντικών στρατηγικών, εκπόνησης και διαχείρισης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εφαρμογής Περιβαλλοντικών Όρων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με το έργο κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικού μήκους 670 χλμ.
 • Προετοιμασία διαδικασιών για την παρακολούθηση της διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων.
 • Καλή γνώση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας για περιβαλλοντικά θέματα.
 • Εμπειρία στην κατάρτιση στρατηγικών, το συντονισμό, την εκπόνηση και την υποστήριξη Μελετών Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και την επίβλεψη της εφαρμογής Περιβαλλοντικών Όρων.
 • Εμπειρία στη συνεργασία και υποστήριξη εθνικών περιβαλλοντικών φορέων προς όφελος του έργου.
 • Εμπειρία στην εξεύρεση των βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων μερών όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα.
 • Καλή γνώση των εργαλείων διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και των δομών και πολιτικών των Ελληνικών περιβαλλοντικών φορέων.
Click to listen highlighted text!