Στατικές Μελέτες

Το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο των περιοχών που διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος ανάγκασε και ταυτόχρονα έδωσε την δυνατότητα εφαρμογής τεχνολογικά προωθημένων λύσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει συσσωρευμένη τεχνογνωσία στην μελέτη και κατασκευή μεγάλων και δύσκολων γεφυρών.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μέθοδοι κατασκευής γεφυρών που έχουν εφαρμοσθεί στον αυτοκινητόδρομο:

 • Προβολοδομήσεις
 • Προωθούμενο ικρύωμα
 • Προώθηση
 • Προκατασκευασμένοι δοκοί
 • Σύμμικτος φορέας

Το δομοστατικό τμήμα της ΕΟΑΕ αποτελείται από ειδικευμένους μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο και την σύνταξη μελετών τεχνικών, μεγάλων έργων υποδομής, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε:

Έλεγχος οριστικών μελετών τεχνικών έργων Οδού:

 • Έλεγχος συμβατότητας της μελέτης με τους ισχύοντες Κανονισμούς και Προδιαγραφές
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση του στατικού συστήματος του μελετητή, σχολιασμός του επιλεγέντος μοντέλου προσομοίωσης
 • Επαλήθευση της διαστασιολόγησης, των εντατικών μεγεθών και μετακινήσεων της στατικής μελέτης με τη βοήθεια ανεξάρτητων υπολογισμών ελέγχου
 • Λεπτομερής έλεγχος των κατασκευαστικών σχεδίων του Έργου.

Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την Δημοπράτηση τεχνικών έργων.

Σύνταξη Οδηγιών εκπόνησης Μελετών έργων Οδοποιίας.

Εκθέσεις αυτοψίας υφιστάμενων κατασκευών:

 • Αξιολόγηση
 • Έλεγχος δομικής και λειτουργικής επάρκειας
 • Προτάσεις για τα μέτρα επισκευής / ενίσχυσης/ αποκατάστασης
 • Οικονομοτεχνική ανάλυση εναλλακτικών λύσεων

Εκπόνηση μελετών (προκαταρκτικών, προμελετών, οριστικών μελετών) τεχνικών έργων Οδού:

 • Γέφυρες
 • Στατικά Σηράγγων (Τελική επένδυση και Τεχνικά με Εκσκαφή & Επανεπίχωση)
 • Κάτω διαβάσεις,
 • Τοίχοι Αντιστήριξης,
 • Οχετοί κλπ.

Εκπόνηση μελετών (προκαταρκτικών, προμελετών, οριστικών μελετών) Κτιριακών Έργων.

Click to listen highlighted text!