Σύνταξη Συμβατικών Τευχών

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Σύνταξη Συμβατικών Τευχών

Διαδικασίες Ανάθεσης ‘Εργων και Μελετών

Οι εμπειρογνώμονες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» είναι στελέχη υψηλού επιπέδου, τα οποία λόγω των πολλαπλών προκλήσεων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του περίπλοκου αυτού έργου, έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς:

 • Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων ή συμβάσεων μελέτης – κατασκευής (μέσω ανοικτών διαγωνισμών ή διαγωνισμών περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων)
 • τη θέσπιση σαφών κριτηρίων σχετικά με την εμπειρία της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις
 • την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών συμβούλου, καθώς και τη συμμετοχή σε όλων των ειδών τις διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων, την ανάληψη όλων των προ-συμβατικών, συμβατικών και μετά-συμβατικών δράσεων.

Όλα τα Συμβατικά Τεύχη (Οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες / Διαγωνιζόμενους, Γενικές και Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ), καταρτίζονται προσεκτικά ως σχέδια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ε.Ε. και / ή τις Προδιαγραφές διαφόρων Χρηματοδοτικών Οργανισμών (Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης κλπ) και πάντα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Επιπλέον, λόγω της ενασχόλησής τους με Διεθνή Έργα βάσει της Συγγραφής Υποχρεώσεων του FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην προετοιμασία «Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων», που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις και προσθήκες στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων του FIDIC.

Ενδεικτικά έργα:

 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του τμήματος Presevo – Grabovnica του διευρωπαικού άξονα Χ (ΣΕΡΒΙΑ).
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανακατασκευή της εθνικής οδού Baia Mare – Iacobeni (ΡΟΥΜΑΝΙΑ).
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανακατασκευή της εθνικής οδού Iasi – Crasna (ΡΟΥΜΑΝΙΑ).
Click to listen highlighted text!