Ο Κάθετος Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
  6. » 
  7. Ο Κάθετος Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία R...

Ο άξονας αυτός μήκους 23 χλμ. αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου ΙΧ. Η κατασκευή του άξονα αποφασίστηκε στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη των οδικών συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Η αρμοδιότητα για τις μελέτες και την υλοποίηση του έργου “Κάθετος άξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”, μεταβιβάστηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με την Δ1β/0/1786/13-06-2006 Υπουργική Απόφαση.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αφού επισκόπησε τις παραδοθείσες μελέτες προχώρησε σε διερεύνηση λύσης με βελτιωμένη χάραξη της οδού με καλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και με ταχύτητα μελέτης 80 χλμ./ώρα, λύση που ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της Διακρατικής Συμφωνίας και στις προδιαγραφές των Διευρωπαϊκών Δικτύων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το συνολικό μήκος των 23 χλμ. της αρτηρίας είναι περίπου 19,0 χλμ. σε νέα χάραξη και 4 χλμ. βελτίωση του υφιστάμενου άξονα σε τυπική διατομή 7,50/10,50 μ. που περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. εκατέρωθεν. Η ταχύτητα μελέτης στο μεγαλύτερο μήκος του είναι 80 χλμ./ώρα.

Σε σημεία με μεγάλη κατά μήκος κλίση κατασκευάζεται μία επιλέον λωρίδα (βραδυπορίας) πλάτους 3,50 μ. στην ανωφέρεια οπότε το συνολικό πλάτος της διατομής αυξάνεται σε 11,00/14,00 μ. Τέλος σε ένα τμήμα μήκους 900 μ. περίπου εφαρμόζονται επιπλέον λωρίδες (βραδυπορίας) και στις δύο κατευθύνσεις οπότε και το συνολικό πλάτος αυξάνεται ακόμη περισσότερο σε 14,50/17,50 μ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή (5) οδικών σηράγγων, συνολικού μήκους 1,7 χλμ. περίπου, δύο (2) Ισόπεδων Κόμβων σύνδεσης και ενός (1) Α/Κ σύνδεσης.

Κόστος-Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε τόσο από πόρους του Γ΄ΚΠΣ μέσω του Ε.Π. “Οδικοί ΄Αξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη”, όσο και από πόρους της 4ης Προγραμματικής Περιόδου μέσω του Ε.Π. “Ενίσχυση Προσπελασιμότητας” του ΕΣΠΑ.

Πρόοδος-Υφιστάμενη Κατάσταση

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15/12/2006 με προϋπολογισμό 85 εκ. € (με ΦΠΑ) και η σύμβαση κατασκευής υπογράφτηκε στις 20/07/2007. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να γίνει μέχρι το τέλος του 2012.

Ο Κάθετος 'Αξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα
Click to listen highlighted text!